Algemene voorwaarden

Monpassion.nl is gevestigd aan de Couhornerhoek 35, 1035KP Amsterdam

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Monpassion.nl. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van de Wines Mon Passion, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Wines Mon Passion verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Alle aanbiedingen van Monpassion.nl zijn vrijblijvend. Monpassion.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en inclusief Nederlands B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. Monpassion verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is de Monpassion gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland en Belgie.

De bestelde goederen worden direct verzonden wanneer voor 17:00 uur besteld is en wanneer de bestelde artikelen op voorraad zijn. Anders de daarop volgende werkdag of wanneer de betaling of bestelde artikelen bij Monpassion.nl binnen zijn. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 1 werkdagen kunnen worden geleverd zal Monpassion.nl de klant contact opnemen over zijn of haar bestelling.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Monpassion.nl overschreden wordt, zal Monpassion.nl de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemende bevoegdheid om de overeenkomst met de Monpassion te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Monpassion.nl te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Monpassion.nl het in bovenstaand artikelgenoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Monpassion.nl, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Monpassion.nl zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Monpassion.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Monpassion.nl kunnen worden uitgesloten.

Monpassion.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Monpassion.nl zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Monpassion.nl zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van de Monpassion.nl, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij de Monpassion.nl. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door de Monpassion, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Speciale actie codes zijn vaak tijdelijk en beperkt voor grotere aantallen of wederverkoop. Er bestaan actiecodes die 1 x per klant en/of bestelling zijn toe te passen. Deze zijn ter alle tijde te annuleren door onze medewerkers. Uitleg over de actie codes zijn op het moment dat deze actief zijn op de website zichtbaar.

Afnemers en bezoekers van Monpassion.nl website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Monpassion.nl geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Melding van fouten en/of manco's in een bestelling dienen uitsluitend per mail en binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling gemeld te worden, meldingen worden 100% nagezocht en via camera beeld, gewicht en voorraad.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Monpassion.nl is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met de Monpassion, Couhornerhoek 35, 1035KP Amsterdam. [email protected]

Monpassion.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34315648 / Btw nummer NL 001541836 B78

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »